Diagnòstic 4.0

[MARCA]
Referència: DIAGNOSTIC

A on estem?

Permet saber l’State-OF-The-Art de la fàbrica, conèixer la seva situació actual respecte a la Indústria 4.0, com a pas previ al disseny d’una estratègia 4.0. Coneixem per millorar, i millorem per existir.

És una auditoria tecnològica dels sistemes i procediments corporatius per determinar el grau de posicionament o State of the Art dels processos de fabricació de la corporació respecte a propostes innovadores Indústria 4.0.

Respon a la pregunta "A on estem?"

Abans de decidir què fer és bàsic tenir un coneixement total i absolut de l’estat de la fàbrica, dels processos de fabricació, del perfil de les persones, de les màquines, de les comunicacions entre persones, sistemes, màquines, elements i altres actors com clients o proveïdors, i molts altres aspectes.El resultat final de la DIAGNOSI 4.0 és un document detallat State of the Art de la fàbrica respecte a Indústria 4.0, tenint un coneixement clar de febleses i àrees d’oportunitat.

Tenir l’estat de situació de fàbrica permetrà que en fase d’Estratègia 4.0 es pugui:

  • Definir objectius estratègics Indústria 4.0
  • Definir els tipus d’inversions 4.0 a realitzar
  • Establir prioritats d’inversions
  • Impulsar accions de canvi

...